בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/או רכוש

הבקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מתגורר החסוי. על המבקש לציין בבקשה את פרטי האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, את מצבו של החסוי והנימוקים לצורך במינוי האפוטרופוס. כמו כן יש לפרט את עמדת החסוי לבקשה למינוי או הסיבות המונעות מהחסוי להבין את משמעות המינוי ולהסכים לו. במידה ומגיש הבקשה מעונין להציע אדם מסוים כאפוטרופוס, עליו לפרט בבקשה את פרטי המועמד ולצרף את הסכמתו למינוי.
בנוסף לבקשה, יש לצרף:
1. תצהיר המאמת את המפורט בפרטי הבקשה, חתום על ידי עורך דין או מזכירות בית המשפט.
2. תעודת רופא (משפחה/ נוירולוג/ פסיכיאטר) התומכת את טענותיו בבקשה.
3. כתב הסכמה– עליו חותמים בני המשפחה מדרגה ראשונה אשר אינם מבקשים לשמש כאפוטרופוסים, ומסכימים למינויו של המבקש. החתימה צריכה להתבצע בפני עורך דין, פקיד סעד, או מזכירות בית המשפט. במידה ואחד מבני המשפחה אינו מסכים למינוי , יש לכתוב את פרטיו בטופס ולצרפו כמשיב לבקשה (בנוסף לב"כ היועמ"ש המשמש ככלל כמשיב בבקשה).

את הבקשה יש להגיש לבית המשפט בארבעה עותקים, כולל עותק נוסף לכל אחד מהמשיבים בבקשה (למעט ב"כ היועמ"ש) בתוספת אישור תשלום אגרה לבית המשפט.
מי שאין ביכולתו לשלם אגרה יכול להגיש בקשה לפטור מאגרה, חתומה על ידי עו"ד או מזכירות בית המשפט.