הנחיות מקדמיות לאפוטרופוס

כל אדם מעל גיל 18, רשאי להכין עצמו מראש למצב בו  עלול בית המשפט לקבוע כי יש צורך למנות עבורו אפוטרופוס,  וזאת על ידי מילוי הנחיות מקדמיות. במסגרת ההנחיות המקדמיות ביכולתו של אדם לפרט מי האדם שברצונו למנות כאפוטרופוס עליו לצורך קבלת החלטות עתידיות ופעולות שיבצעו בשמו, כיצד הוא מבקש שיטפלו בו, איזה מידע הוא מבקש להעביר ואילו גורמים, היכן רוצה להתגורר ועוד הוראות ספציפיות אחרות לגבי מקום מגוריו, אורח חיו ולמעשה כל הוראה סבירה שמטרתה ליתן לאותו אדם את הביטחון כי גם במצב בו לא יוכל לשלוט בגורלו, יהיו האנשים המטפלים בו מודעים ומונחים כיצד היה רוצה להיות מטופל.

על מנת שההנחיות המקדמיות יהיו בעלות תוקף, יש להפקיד עותק מקורי שלהן אצל האפוטרופוס הכללי, לאחר שנחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לשם כך.

ככלל, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין במסגרת ההנחיות המקדימות, אולם, אם סבור בית המשפט כי מילוי אחר ההנחיות עלול לפגוע בנותן ההנחיות, הוא רשאי שלא לפעול על פיהן.