חלופות לאפוטרופוס

מוסד האפוטרופסות הינו אחד ההסדרים השכיחים בעולם להגבלת האוטונומיה של האדם והגבלת חירותו, שכן אדם המתמנה כאפוטרופוס על אחר, הוא מקבל ההחלטות הבלעדי על ענייני החסוי ואילו לאדם שעבורו מונה אפוטרופוס אין כל אפשרות לנקוט עמדה על הנעשה בענייניו . על מנת לצמצם ככל הניתן את הגבלת זכויותיו של האדם, בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תוקן תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון נועד להרחיב את האפשרויות העומדות בפני אדם לממש את רצונותיו ובחירותיו. יתרה מכך, על פי התיקון לחוק, אף לא ניתן למנות אפוטרופוס לאדם אם ישנן חלופות המגבילות פחות את עצמאותו.

 

החלופות המשמעותיות לאפוטרופסות, אשר תוקנו בחוק הנם: "ייפוי כוח מתמשך", "ייפוי כוח לטיפול רפואי", "תומך החלטות", "אפוטרופסות תפורה על פי מידה".