22 באוקטובר 2018

טיוטת חוזה שכירות בלתי מוגן

מוגש לקוראינו טיוטת הסכם שכירות בלתי מוגן. יש להתאים ולמלא סעיפים לכל עניין, ובמיוחד לאלו המסומנים כבר בצבעים.

חוזה שכירות בלתי מוגן
תוכן עניינים אוטומטי מקושר עמ'
– 1 –
1. הואיל, מבוא: – 1 –
2. מצב המושכר ותכולתו – 2 –
3. מטרת השכירות וטיפול במושכר – 2 –
4. תקופת השכירות והשימוש במושכר – 3 –
5. דמי השכירות – 4 –
6. תשלומים שונים – 4 –
7. שונות – 4 –
8. ויתור וקיזוז – 5 –
9. הפרות ותרופות – 5 –
10. שלילת הגנת הדייר – 5 –
11. בטחונות – 6 –
12. הודעות – 6 –
13. נספח ג' לחוזה: ש ט ר ח ו ב – בלתי סחיר (צילום ת.ז. ודרכון ישראלי וחו"ל) – 6 –
14. נספח ב' לחוזה ו/או לשטר חוב: כתב ערבות אוואל (צילום ת.ז. ודרכון ישראלי וחו"ל) – 7 –
15. נספח ג' לחוזה – מילוי נתונים בעת העברת החזקה במושכר – 7 –
תאריך, מקום, והצדדים לחוזה:
שנכרת ונחתם בעיר הקודש ירושלים ביום __________ לחודש ________ שנת _________
בין
1. ___________________ ת"ז: ___________ טל': _________________
מכתובת: _____________________________ דוא"ל: ______________________
2. ___________________ ת"ז: ___________ טל': _________________
מכתובת: _____________________________ דוא"ל: ______________________
כולם ביחד ולחוד (להלן: "המשכיר") מצד אחד
לבין
1. ___________________ ת"ז: ___________ טל': _________________
מכתובת: _____________________________ דוא"ל: ______________________
2. ___________________ ת"ז: ___________ טל': _________________
מכתובת: _____________________________ דוא"ל: ______________________
כולם ביחד ולחוד (להלן: "השוכר") מצד שני
1. הואיל, מבוא:
הואיל והמשכיר הינו הבעלים/בעל הזכויות הבלעדי בבית מגורים שכתובתו ברחוב :_________________, מספר _______ בעיר _________ (להלן – "המושכר" או "הבית" או "הדירה");

והואיל והשוכר מעוניין לשכור את המושכר מן המשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, לתקופה מוגבלת, למטרת מגורי השוכר ולמטרה זו בלבד.

והואיל וברצון המשכיר להשכיר לשוכר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת.

1.1. לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1.1.1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
1.1.2. השוכר מצהיר בזה שלא נתן ולא ייתן דמי מפתח כל שהם עבור המושכר ו/או בקשר אליו. כן ידוע לו כי ביום כריתת חוזה זה היה המושכר חופשי ומשוחרר מחוקי הגנת הדייר ועל כן לא יחולו על המושכר ו/או בקשר אליו ו/או ביחס אליו, חוקי הגנת הדייר וזאת בהתאם לאמור בחוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972, וכי הסדר חקיקתי, אם יחוקק, המרע את זכויותיו של המשכיר, לא יחולו על חוזה זה.
1.1.3. המשכיר משכיר בזה לשוכר והשוכר שוכר בזה מהמשכיר את המושכר ביחד עם הציוד והריהוט שבמושכר, כמפורט בחוזה זה.
2. מצב המושכר ותכולתו
2.1. השוכר מצהיר בזה כי בחן ובדק את המושכר וסביבתו, וכי מצא אותו מתאים לצרכיו ולמטרותיו מכל הבחינות, והינו מוותר על כל טענת פגם, מום או אי התאמה בנוגע למושכר, למעט פגמים או מומים נסתרים.
2.2. המשכיר מצהיר כי לא ידוע לו על כל פגם במושכר היכול לפגוע בהנאת שוכר סביר.
2.3. המושכר כיום במצב של לאחר סיוד ומילוי חורים בקירות וצביעה כללית שבוצעה בתאריך __________. על השוכר להשיב את המושכר במצב ________________.
2.4. בנכס מצויים הפריטים הבאים (להלן "הרכוש הנייד"), אשר הם בבעלות המשכיר:
2.4.1. ____________________________________.
2.4.2. ____________________________________.
2.4.3. ____________________________________.
2.5. אחריות הרכוש הנייד – מיטלטלין:
2.5.1. האחריות על הציוד הנייד חלה על השוכר וכן תיקונו במקרה הצורך, למעט בלאי רגיל שאינו מחייב את אחריותם לתיקון.
3. מטרת השכירות וטיפול במושכר
3.1. השוכר שוכר בזה את המושכר מן המשכיר למטרת:
• מגורים בלבד.
השוכר שוכר את המושכר מן המשכיר למטרה זו בלבד.
3.2. השוכר מתחייב להחזיק את המושכר במצב תקין וטוב ולטפל בו בצורה מסודרת, לתקן על חשבונו, ומיד עם התרחשותו, כל פגם ונזק אשר יגרם על ידי השוכר ו/או על ידי מי מטעמו ו/או הנובע משימושו ו/או מפעילותו במושכר, ולהחליף או לתקן על חשבונו כל חלק אשר יתקלקל.
3.3. המשכיר מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שהתרחש כתוצאה משימוש רגיל ו/או בלאי סביר, תוך זמן סביר מהיום בו הודיע לו השוכר על הליקוי או הקלקול לרבות נזקים יסודיים, כגון פיצוץ צנרת מים, שבר בקירות, פגמים בתשתית החשמל וכיו"ב), לא כולל מיטלטלין.
3.4. השוכר מתחייב לשאת באחריות לכל פגיעה או נזק אשר יגרם לצד ג' כלשהוא עקב שימושו ו/או פעילותו במושכר, והמשכיר יהיה פטור מכל אחריות לנזק או לפגיעה כאמור.
3.5. השוכר מתחייב בזה לאפשר למשכיר ו/או אנשים מטעמו לבצע כל תיקון הנחוץ במושכר במידת הצורך, ובלבד שהתיקון כאמור ייעשה בזמן סביר ולאחר תיאום עם השוכר.
3.6. בפרק זה הסעיפים היסודיים הם: ___________________.

4. תקופת השכירות והשימוש במושכר
4.1. תקופת השכירות הינה למשך שנה, החל ביום __________ וכלה ביום _____________(להלן – "תקופת השכירות").
4.2. על אף האמור בסעיף לעיל, יהיה השוכר רשאי לסיים את תקופת השכירות טרם סיומה, ובלבד שיציע להנחת דעתו של המשכיר, שוכר חלופי, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות השוכר על פי חוזה זה לתקופת השכירות הנותרת.
4.3. אם השוכר יעזוב ו/או ינטוש את המושכר לפני תום תקופת השכירות, יהא השוכר חייב בכל התשלומים לפי חוזה זה למשך כל תקופת השכירות הנותרת.
4.4. עם תום תקופת השכירות, מתחייב השוכר לפנות את המושכר מכל אדם וחפץ השייך לו, ולמסרו למשכיר כשהוא פנוי, ובמצב כפי שהשוכר קיבל אותו, למעט בלאי טבעי וסביר.
4.5. מוסכם בזאת בין הצדדים, כי באם ירצה השוכר לבצע במושכר או במתקנים המצויים בו, שינויים ו/או תוספות ו/או שיפוצים או במתקנים המצויים בו (להלן – "השינויים"), יחולו בגין שינויים אלו ההסדרים הבאים:
4.5.1. השוכר לא יהיה רשאי לבצע את השינויים ללא קבלת הסכמתו המפורשת ובכתב של המשכיר.
4.5.2. יקבל השוכר את האישור כאמור בסעיף לעיל, יהיו כל השינויים רכושו הבלעדי של המשכיר, והשוכר לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגינם.
4.5.3. המשכיר יהיה רשאי לדרוש מן השוכר, להחזיר בתום תקופת השכירות את המצב לקדמותו. דרש המשכיר מהשוכר להחזיר את המצב לקדמותו כאמור לעיל, השוכר יהיה חייב לעשות כן תוך 7 ימים ממועד דרישת המשכיר.
4.5.4. יבצע השוכר את השינויים ללא קבלת אישור כאמור לעיל, אזי יחשב השוכר כמפר הוראות חוזה זה, והשוכר יהיה חייב, לפי דרישתו הראשונה של המשכיר, להחזיר את המצב לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים או נוספים שיוקנו למשכיר מכוח הוראות הדין ו/או הוראות חוזה זה.
4.5.5. למרות האמור לעיל, יהיה המשכיר רשאי שלא להורות לשוכר להחזיר את המצב לקדמותו כאמור לעיל, ובמקרה כזה ישארו השינויים בבעלותו של המשכיר, וזאת מבלי שהשוכר יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגינם, וכל זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיוקנו למשכיר עקב ההפרה כאמור לעיל מכוח הוראות הדין ו/או הוראות חוזה זה.
4.5.6. בכל מקרה של הפרת הוראה כלשהיא מהוראות סעיף זה, הרי בנוסף לכל זכות אחרת שתהיה למשכיר במקרה זה, בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות הדין, יהיה המשכיר רשאי, לבצע כל תיקון ו/או לעשות כל פעולה שיראה לנכון, להחזרת מצב המושכר לקדמותו על חשבון השוכר, והשוכר מתחייב בזה, להחזיר למשכיר את הסכום שהוציא בקשר לכך, בצירוף ריבית בנק ישראל מיום הוצאת הסכומים ועד לתשלומם על ידי השוכר. חשבונות המשכיר יהוו הוכחה לכאורה על גובה הוצאות אלה והשוכר מתחייב לשלמם מיד עם דרישתו הראשונה של המשכיר.
4.6. על השוכר להשתמש במושכר באופן שלא ייגרם למחזיקים אחרים בבניין כל נזק, טרדה, רעשים, קפיצות, דפיקות, אי נעימות, השלכת פסולת וכיוצא באלו מפגעים החורגים ממסגרת הסבירות, בשים לב לאופי הבניין, וכן להימנע מכל פעולה מטרידה במושכר ובבית בו הוא נמצא.
4.7. השוכר מתחייב להימנע מלהעמיד, מחוץ למושכר, ארגזים, פסולת ו/או מיטלטלין כלשהם, אלא במקומות המיועדים לכך או שנקבעו לעניין זה על ידי ועד הבית. כמו כן, השוכר אינו רשאי להכניס /לגדל בע"ח במושכר.
4.8. המשכיר רשאי להיכנס למושכר בעצמו, ו/או על ידי באי כוחו, בכל זמן סביר ובהודעה מראש, כדי לעמוד על מצב המושכר ו/או כדי להציגו לשוכרים/רוכשים פוטנציאליים.
4.9. לשוכר ניתנת בזאת האופציה להאריך את תקופת השכירות בשנה נוספת ובלבד השוכר מילא תנאי חוזה זה כרוחם וכלשונם והודיע למשכיר על רצונו לממש את האופציה בהודעה מוקדמת בכתב של 60 יום. בתקופת האופציה יחולו על הצדדים שאר הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים. דמי השכירות בתקופת האופציה יוצמדו למדד או יקבעו בהתאם להסכמת הצדדים.
4.10. בפרק זה הסעיפים היסודיים הם: ___________________.

5. דמי השכירות
5.1. השוכר מתחייב לשלם למשכיר דמי שכירות חודשיים כמפורט להלן:
5.2. סכום בשקלים שיהיה שווה ל – _________________ ₪ (במילים) _______ ₪(במספרים) לחודש.
5.3. במועד חתימת חוזה זה, יפקיד השוכר ______ המחאות (צ'קים) בידי המשכיר, בעבור כל תקופת השכירות מראש.
5.4. מועד הפירעון לתשלום של כל אחד מהשקים, יהיה ה- ___ בכל חודש.
5.5. למען הסר ספק, יובהר כי השוכר יהיה חייב לשלם את דמי השכירות לכל אורך תקופת השכירות גם אם לא גר במושכר.
5.6. מבלי לפגוע בכל סעד אחר אשר יעמוד לרשות המשכיר על פי חוזה זה או על פי הדין, מוסכם בזאת כי בגין כל פיגור בתשלום דמי שכירות, ישאו דמי השכירות שבפיגור:
5.6.1. תשלום קנס בכל יום של ____ ₪.
5.6.2. הצמדה לפי מדד המחירים לצרכן.
5.6.3. ריבית בנק ישראל.
5.7. בפרק זה כל הסעיפים הם סעיפים יסודיים.

6. תשלומים שונים
6.1. בנוסף לתשלומים המפורטים בחוזה זה לעיל, יחולו התשלומים הבאים כדלקמן:
6.1.1. תשלום כל חשבונות המים, החשמל, הגז וועד הבית עבור כל תקופת השכירות, יחולו על השוכר.
6.1.2. כל המיסים, הארנונות וההיטלים, הממשלתיים והעירוניים (לרבות מס עסקים), החלים על המושכר ו/או על המחזיק במושכר, במשך כל תקופת השכירות, ישולמו על ידי השוכר.
6.1.3. הוצאות ביול חוזה זה יחולו בחלקים שווים על המשכיר והשוכר.
6.1.4. שוכר מתחייב להעביר על שמו את החשבונות כמפורט לעיל (ארנונה, חשמל, מים, גז).
6.1.5. מס רכוש, במידה ויחול – ישולם על ידי המשכיר.
6.2. המשכיר רשאי, אך לא חייב, לשלם על חשבון השוכר תשלומים שחובת תשלומם חלה על השוכר, ושמועד תשלומם הגיע, והשוכר מתחייב בזה, להחזיר למשכיר כל סכום ששולם כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המשכיר, כשתשלומים אלה נושאים ריבית בנק ישראל, כאמור להלן.
6.3. בפרק זה הסעיפים היסודיים הם: ___________________.
7. זכויות/שונות
7.1. המשכיר יהיה רשאי להעביר חוזה זה והזכויות הנובעות ממנו לאחר או לאחרים, כראות עיניו מבלי שיצטרך לקבל הסכמת השוכר לכך, ובלבד שזכויות השוכר, על פי חוזה זה, לא תיפגענה.
7.2. אסור לשוכר להעביר חוזה זה לאחר או לאחרים, או להעניק ביחס אליו זכויות לאחר או לאחרים בדרך כלשהיא, בתמורה או בלי תמורה, מבלי לקבל הסכמת המשכיר לכך בכתב מראש.
7.3. המשכיר יפעל לפי שיקול דעתו לביטוח מבנה הדירה וסיכוני צד ג' אשר יכסה את המושכר בפני הסיכונים המקובלים כגון אש, מים וכו'. הוצאות הביטוח יחולו על המשכיר והשוכר גם יחד ובכל מקרה תשלומי השוכר לא יעלו על _____ ₪ לשנת הביטוח.
7.4. בפרק זה הסעיפים היסודיים הם: ___________________.

8. ויתור וקיזוז
8.1. שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה או ארכה לא יחשבו כוויתור של כל צד על זכויותיו לפי חוזה זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.
8.2. קיזוז: לא ביצע צד לחוזה תיקון שהיה חייב בביצועו לפי חוזה זה, רשאי הצד שכנגד, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לו ע"פ חוזה זה ו/או ע"פ דין, לבצעו על חשבון הצד האחר, ובלבד שהודיע, בכתב, על דרישתו לביצוע התיקון האמור והצד האחר לא ביצעו תוך המועד הנקוב בדרישה. במקרה שכזה ישיב הצד החייב בביצוע התיקון לצד שכנגד כל סכום סביר שהוצא ו/או יוצא על-ידו לביצוע התיקון כשהוא נושא ריבית בנק ישראל.
9. הפרות ותרופות
9.1. השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות הנקובים לעיל במועדים שנקבעו: והיה אם יפר השוכר התחייבותו זו ו/או ישהה ו/או יעכב התשלום כאמור ו/או ימנע ו/או יסרב לשלם כאמור או יפר סעיף בחוזה זה או אחת מהוראותיו ו/או מתנאיו, אז יהיה המשכיר רשאי לדרוש את פינויו של השוכר וכל אלה הפועלים מטעמו וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע דמי שכירות, פיצויים, הוצאות או כל סעד אחר העומד לרשותו על פי חוזה זה או על פי הדין.
לצורך סעיף זה בלבד לא יחשב איחור של עד 7 ימים בתשלום דמי השכירות לאיחור.
9.2. עם סיום השכירות על פי תנאי חוזה זה, על השוכר לפנות את המושכר. לא יפנה השוכר את המושכר כאמור במועדים הקבועים בחוזה זה, הרי נוסף לכל זכות אחרת שתהיה למשכיר במקרה כזה, ומבלי לפגוע בכל זכות כזו, יהיה על השוכר לשלם למשכיר סכום בש"ח שיהיה שווה ל – 250 ₪, לכל יום בו ימשיך השוכר להחזיק במושכר, וזאת כדמי נזק צפויים ומוסכמים מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשכיר לדרוש כל סעד המגיע לו על פי חוזה זה או על פי הדין.
9.3. מוסכם כי במקרה של אי פינוי המושכר ע"י השוכר במועד המוסכם או מיד לאחר ביטול החוזה ע"י מי מהצדדים בשל כל סיבה שהיא, יהא המשכיר רשאי להורות על ניתוק קווי החשמל, המים, הטלפון והגז למושכר. הוצאות הניתוק והחיבור מחדש יחולו על השוכר בלבד.
9.4. במקרה ויפתחו נגד השוכר הליכי פשיטת רגל ו/או אם יינתן צו כינוס נכסים קבוע כנגד השוכר והצו לא יבוטל תוך 60 יום משניתן, יבוטל חוזה זה.
9.5. מוסכם בזאת כי הפרה יסודית של חוזה זה, בכלל זה הסעיפים שמוגדרים יסודיים, על ידי השוכר, אשר לא תתוקן תוך 7 יום מיום שנדרש השוכר לעשות כן, תקנה למשכיר זכות לבטל את החוזה ולסיים את תקופת השכירות תוך 5 ימים, על כל המשמעויות והזכויות הנובעות מכך, על פי דין ועל פי חוזה זה.
9.5.1. בנוסף, במקרה של הפרה יסודית של חוזה זה, הצד המפר פיצוי מוסכם של ____ ₪, ללא הוכחת נזק.
10. שלילת הגנת הדייר
10.1. הצדדים מצהירים כי לא משתלמים כל דמי מפתח שהם ואף לא כל תמורה אחרת שהיא בבחינת דמי מפתח, בקשר לשכירות על פי חוזה זה, וכי תנאי מוקדם להתקשרות בחוזה זה היה, כי על השכירות לא יחולו חוקי הגנת הדייר בתקופת השכירות ולא בעקבותיה. לפיכך, מוצהר בזה כי על המושכר ועל השכירות לפי חוזה זה לא יחול חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב-1972 והשוכר לא יהיה מוגן על ידי החוק הנ"ל או כל חוק אחר המגביל את גובה דמי השכירות או את זכות הפינוי בתום תקופת השכירות ולא יהפוך לדייר מוגן בתום תקופת השכירות או במהלכה.
10.2. הצדדים מצהירים כי הבניין בו מצוי המושכר נבנה לאחר ______ וכי מעולם לא היה כל דייר מוגן זכאי להחזיק במושכר.
10.3. בפרק זה הסעיפים היסודיים הם: ___________________.
11. בטחונות
11.1. להבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר עפ"י חוזה זה יפקיד השוכר בידי המשכיר:
11.1.1. שטר חוב, ללא תאריך, חתום על ידו לפקודת המשכיר על סך של ___________ ₪ (__________ ₪), וחתום על ידי שני ערבים. השטר חוב יופקד תוך ____ יום מיום חתימת חוזה זה.
11.1.2. שיק ביטחון אישי בסך _________ ₪ (_______________ ₪) אשר יהיה בתוקף עד 60 יום לאחר תום תקופת השכירות. השיק פיקדון יופקד תוך ____ יום מיום חתימת חוזה זה.
11.1.3. תשלום בסך ___________ ₪ במזומנים אשר ישמשו בין היתר, לפיצוי על נזקים שנגרמו למושכר בתקופת ההשכרה. רשימת נזקים תיערך בין המשכיר לשוכר בתוך שבוע מיום פינוי הדירה.
11.1.4. להבטחת תשלומי החשמל, מים, גז וארנונה, השוכר יפקיד __ שיקים בלתי סחירים בחתימתו, ערוכים לפקודת הגופים הנ"ל, כשמועדי הפירעון אינם נקובים בהם.
11.2. למען הסר ספק, יובהר כי השוכר יהיה חייב לשלם את כל התשלומים החלים על המושכר, לכל אורך תקופת השכירות גם אם לא גר במושכר.
11.3. כתב ערבות אישית בחתימת ה"ה
1. _________ ת.ז. ____________________
2. _________ ת.ז. ____________________
(מופיע כנספח לחוזה).
הביטחונות המצוינים בסעיף לעיל יופקדו בידי המשכיר כביטחון לביצוע כל התשלומים שהשוכר חייב בהם על פי חוזה זה, לרבות כל הוצאות בקשר עם תיקונים בדירה, כביטחון להחזרת הדירה בעת גמר תקופת השכירות או פינויה במצב תקין בהתאם לתנאי חוזה זה, ולביטחון לתשלום על חשבון דמי שימוש ראויים במקרה שהשוכר לא יפנה את הדירה בתום תקופת השכירות.
11.4. רק בתום תקופת השכירות ולאחר מילוי כל הוראות חוזה זה, ובמיוחד אך מבלי לפגוע בכלליות האמור בזה, לאחר פינוי הדירה והחזרת החזקה בה למשכיר בהתאם לתנאי חוזה זה, יהיה השוכר זכאי לקבל כל יתרה שתישאר לזכותו מהפיקדון.
11.5. בפרק זה כל הסעיפים הם סעיפים יסודיים.
12. הודעות
12.1. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום על פי הכתובות המפורטות במבוא לחוזה זה, תחשב כאילו נתקבלה כעבור 3 ימים משעת מסירתה בדואר.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

המשכירים: השוכרים:
_______________________ _______________________

13. נספח ג' לחוזה: ש ט ר ח ו ב – בלתי סחיר (צילום ת.ז. ודרכון ישראלי וחו"ל)
אני הח"מ (השוכר/ים) _____________________, _____________________ מתחייבים בזאת לשלם לפקודת ה"ה ____________ ת.ז. ___________ ביום ___________ (להלן – "מועד הפירעון") את הסך של – ____________ ₪ שקל חדש, ואם ומקום התשלום הוא בבנק – יש למלא: שם הבנק ומספרו: ___________, שם הסניף ומספרו: ___________, מס' החשבון: _________________, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שבין יום חתימת שטר חוב זה ובין מועד הפירעון הנקוב לעיל (ככל ולא יהיה נקוב סכום בשטר, מחזיק השטר רשאי למלא את הסכום עם הגשתו לביצוע בהוצל"פ, ע"פ חישובו הבלעדי).
ולראיה באנו על החתום:
1. ____________________________ ___________________________

2. ____________________________ ___________________________
במידה ומוסכם בין הצדדים, יש להוסיף על השטר את המילים "שטר ביטחון", או לפחות בתוך החוזה – ששטר החוב הוא לביטחון בלבד. יש לקבוע ולציין אם יש צורך חובת הודעה/התרעה לפני ביצוע. יש לקבוע ולציין אם זה גם ערבות אוואל הכוללת ערבים.
14. נספח ב' לחוזה ו/או לשטר חוב: כתב ערבות אוואל (צילום ת.ז. ודרכון ישראלי וחו"ל)
אנו ששמותינו מופיעים להלן:

1._____________________ ת"ז _______________ מרח' _______________________ טל' _____________________

2._____________________ ת"ז _______________ מרח' ______________________ טל' ____________________

ערבים בזאת כולנו ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד, ערבות מוחלטת, גמורה ובלתי מותנית לכל התחייבויותיו של השוכר ללא הגבלה בסכום כולל לשטר החוב שמצורף לחוזה, ערבותנו זו תהא תקפה לכל תקופת השכירות ו/או כל תקופה מוארכת שלה, לפי העניין, כאמור בחוזה זה ועד לקיום מלוא חיובי השוכר (לפי המאוחר) וערכותנו לא תפקע ולא תיפגע עקב וכתוצאה משינוי, מתן ארכה או שיהוי בחוזה הנ"ל, או עקב פגם כלשהו בהתחייבויותיו של השוכר או בכשרותו, אף אם השוכר לא יהיה חייב עקב או כתוצאה מפגם כלשהו, דבר זה לא יפגע בתוקף ערבותנו.
כל אחד מאתנו מוותר בזה מראש על הודעה על זמני תשלומים, על חלול השטר ועל זכות לטעון התיישנות ביחס לשטר, בהתאם לאמור לסעיף 96 לפקודת השטרות. כמו-כן אנו מוותרים על דרישת הנושה לפי סעיף 8 (1) לחוק הערבות תשכ"ז.
אנו מצרפים צילומי ת.ז. ותלוש משכורת.

ולראיה באנו על החתום:
1. ____________________________ ___________________________

2. ____________________________ ___________________________

15. נספח ג' לחוזה – מילוי נתונים בעת העברת החזקה במושכר
רישום פגמים במושכר ובציוד הנייד בעת מסירת החזקה במושכר (למילוי בעת העברת החזקה)
בתאריך ______________ השוכר קיבל לידיו את הנכס לשימושו, ובו הפריטים המפורטים בחוזה זה לעיל, כאשר מצב תקין וטוב, פרט ל_______________________________________________________________________________________________________________________________________

נספח ב'2: קריאת מונים (למילוי בעת העברת החזקה)

מונה חשמל – ________ מספר שעון____________
מונה מים – __________ מספר שעון____________

ועל כל הנ"ל באנו על החתום בתאריך_____________:

_______________ _______________
השוכר המשכיר