יפוי כח מתמשך

להבדיל מייפוי הכוח המוכר לנו, אשר ניתן ע"י אדם כאשר הוא צלול, רק בשל מוגבלות פיזית המונעת ממנו לבצע פעולות בכוחות עצמו, ופג בו ביום שאינו צלול עוד, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו דווקא כאשר מצבו של האדם מתדרדר.

מדובר במסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר המסוגל לקבל החלטות ולבצען, לקבוע כיצד ינוהלו ענייניו, ועל ידי מי ינוהלו, כאשר מצבו ישתנה לרעה ולא יוכל עוד לטפל בענייניו בכוחות עצמו.

ייפוי כוח מתמשך ניתן באשר לענייניו האישיים, לרבות רפואיים, ו/או הרכושיים  של האדם. ביכולתו של האדם לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בעתיד בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדמיות". מיופה הכוח חייב לאשר בכתב בפני עו"ד את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח, לרבות ההנחיות המקדמיות הנכללות בו.

כמו כן, אדם המעוניין למנות מיופה כוח לטיפולים רפואיים בלבד, יכול למלא טופס "ייפוי כוח לטיפול רפואי".