מינוי אפוטרופוס לרכוש

מינוי אפוטרופוס לרכוש

 

מחובתו של האפוטרופוס לדאוג לכל צרכי האדם שמונה לו האפוטרופוס, לשמור על נכסיו ולנהל אותם במסירות והנאמנות. כחלק מחובותיו של האפוטרופוס על רכוש, עליו:

  1. להגיש בכל שנה לאפוטרופוס הכללי פרטה ודוח שנתי הכוללים את כל הפרטים אודות כספיו של האדם שמונה עבורו האפוטרופוס, כולל כל התשלומים ששולמו עבור ענייניו וניהול רכושו לרבות אסמכתאות.
  2. לפתוח חשבון בנק, השייך לאדם שמונה לו אפוטרופוס בלבד, ובו ינוהלו החשבונות בהתאם לכללים המקובלים בחוק
  3. כל כספיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס יופקדו לחשבונו האישי, כאמור בסעיף 2, וכל ההוצאות עבורו ישולמו מחשבון הבנק הרשום על שמו.
  4. על האפוטרופוס לשמור את כל הקבלות והאישורים הנוגעים לענייני ניהול כספי האדם שמונה לו האפוטרופוס, לצורך הגשת הדוחות.