צרכנות – התקשרות בעסקה עם אוכלוסיות מיוחדות

התקשרות בעסקה עם אוכלוסיות מיוחדות

בגדר אוכלוסיות מיוחדות נכללים:

 1. אזרח ותיק- מעל גיל 65
 2. עולה חדש- מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד המשפטים
 3. אדם עם מוגבלות- כפי שהוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998

התקשרות בעסקת ברוכלות- צרכן הנכלל בגדר "אוכלוסיות מיוחדות" רשאי לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס, או מיום קבלת טופס גילוי פרטים, לפי המאוחר.

*** העוסק רשאי לדרוש, לצורך ביטול העסקה, להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא אזרח ותיק/ עולה חדש/ אדם עם מוגבלות (תעודה המעידה על מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים)

את התעודה ניתן לשלוח גם באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה

התקשרות בעסקת מכר מרחוק- צרכן הנכלל בגדר אוכלוסיות מיוחדות רשאי לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס, או מיום קבלת טופס גילוי פרטים, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביטול עסקה:

ביטול חוזה של:

 • רכישת יחידת נופש
 • עסקת מכר מרחוק
 • עסקת מכר מרחוק לאוכלוסיות מיוחדות

עקב פגם בנכס או חוסר התאמה בין הנכס או השירות שניתן לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, או אי אספקת השירות או הנכס במועד הקבוע בחוזה:

 1. העוסק יחזיר לצרכן תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו החלק ששילם ממחיר העסקה
 2. יבטל את חיוב הצרכן בשל העסקה
 3. ימסור לצרכן עותק מהודעת הביטול
 4. לא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם
 5. הצרכן יחזיר לעוסק את הנכס, במקום בו קיבל אותו.

עקב מטעמים אחרים על אלו הנמנים לעיל:

 1. נוסף על סעיפים 1-4 לעיל, העוסק רשאי לגבות מהצרכן דמי ביטול של עד 5% ממחיר הנכס או 100 שקלים, לפי הנמוך מבניהם.
 2. אם הותקנו טובין בבית הצרכן, ניתן לגבות מהצרכן תשלום הוצאות התקנה עד 100 ₪
 3. בעסקת מכר מרחוק ועסקת מכר מרחוק לאוכלוסיות מיוחדות, בביטול עסקה מתמשכת שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן אתה התמורה היחסית בעד השירות שקיבל.