צרכנות – סימון טובין והצגת מחירים

סימון טובין והצגת מחירים

  • עוסק אשר מציע/ מציג/ מוכר טובין (סחורה) לצרכן, יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל ובמטבע ישראלי.
  • המחיר הכולל יחול גם על טובין המוצגים לראווה בכל דרך שהיא באופן המניח את הדעת שהטובין או טובין הדומים להם, מוצעים לצרכן מכירה.
  • המחיר המחייב של הטובין יהיה המחיר שהוצג עליהם, אף אם מחירם בקופה גבוה מהמחיר האמור.

חריג: במקרה של הגדלה או הפחתה בשיעור המס, אגרה או כל תשלום אחר שחל על המכירה, רשאי העוסק שלא לכלול במחיר את שיעור ההפחתה או ההגדלה במשך שבעה ימים מיום השינוי, אם ציין במקום בולט במקום העסק שהמחיר אינו כולל את השיעור המוגדל או המופחת.