צרכנות- עסקה בעניין רכישה של יחידת נופש

עסקה בעניין רכישה של יחידת נופש

מהי יחידת נופש?

זכות, בין קניינית ובין שאינה קניינית אשר מקנה לבעליה זכות שימוש לסירוגין, בחדר או במקום מגורים אחר, בארץ או בחול, לשלוש שנים לפחות, לתקופה של יומיים או יותר במהלך כל שנה.

תנאים לביצוע עסקה בעניין רכישה של יחידת נופש:

  1. יש לחתום על חוזה בכתב בין העוסק לצרכן
  2. על העוסק למסור לצרכן, עד מועד חתימת החוזה, טופס גילוי פרטים חתום בידו, שבו כלולים כל הפרטיים המהותיים לעסקה כפי שמפורטים בחוק, ובהם:

פרטי העוסק, מהות הזכות הנמכרת בעסקה ותוקפה, השירותים הכלולים בזכויות ביחידת הנופש, מחיר יחידת הנופש, הסכום שעל הצרכן לשלם כחלקו בניהול ובתחזוקת יחידת הנופש, פרטים בדבר הזכות לבטל עסקה ועוד.

ביטול העסקה

  • צרכן רשאי לבטל עסקה בעניין רכישה של יחידת נופש בתוך 14 ימים מיום החתימה על החוזה על ידי שני הצדדים או מהיום בו אישר את קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבין השניים.
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי- על מנפיק הכרטיס חל איסור לחייב את בעל כרטיס האשראי לפני שחלפו 30 ימים לפחות מהיום בו קיבל לידיו מסמך המעיד על העסקה בין הלקוח לספק. צרכן אשר ביטל עסקה תוך 14 ימים, יודיע למנפיק הכרטיס לא לחייב את כרטיס האשראי בתוך 30 הימים האמורים ולא יחויב בסכום כלשהו בשל אותה עסקה.