Default title

 

 

 

 מהי אפוטרופסות?

 

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אדם אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולדאוג לצרכיו, יישאר ללא הגנה.

בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. מי שבית המשפט הכריז עליו כי הוא פסול דין
 2. קטין (מתחת לגיל 18), ללא הורים / שהוריו הוכרזו כפסולי דין / נקבע כי הוריו אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
 3. אדם בעל צרכים מיוחדים אשר אינו יכול לנהל שגרת חיים בצורה תקינה
 4. קשיש אשר מגיע למצב בו אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו
 5. מטופל המאושפז בבית חולים ונקבע כי אינו מסוגל להביע דעה באשר לטיפול רפואי הנחוץ לו.

 

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט, לדאוג לענייניו האישיים הרפואיים (אפוטרופוס לענייני גוף) ו/או הכספיים (אפוטרופוס לענייני רכוש) של אדם בעל המוגבלות ועליו לפעול בכל תפקידיו במסירות ובנאמנות.

כחלק מתפקידי האפוטרופוס, עליו להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה ודו"ח שנתי וכן לקבל אישור מבית המשפט לביצוע פעולות מיוחדות הקשורות לנכסי האדם בעל המוגבלות.

 

עם התובנה כי מוסד האפוטרופסות הינו אחד ההסדרים השכיחים בעולם להגבלת האוטונומיה של האדם, פגיעה בחירותו וברווחתו הנפשית, תוקן תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס התשכ"ו 1962, במטרה ליצור "ארגז כלים" רחב יותר של חלופות לאפוטרופסות ולשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה של האדם בעל המוגבלות. כחלק מהחלופות לאפוטרופוס נכללים: "ייפוי כוח מתמשך", "ייפוי כוח לטיפול רפואי", "תומך בקבלת החלטות", "אפוטרופסות תפורה על פי מידה", הנחיות מקדימות לאפוטרופסות" ו"מסמך הבעת רצון".

 

 

בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/או רכוש  

 

הבקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מתגורר האדם שבעניינו מוגשת הבקשה. על המבקש לציין בבקשה את פרטי האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, את מצבו, והנימוקים לצורך במינוי האפוטרופוס. כמו כן יש לפרט את עמדתו למינוי של האדם שבעניינו הוגשה הבקשה, או הסיבות המונעות ממנו להבין את משמעות המינוי ולהסכים לו. במידה ומגיש הבקשה מעונין להציע אדם מסוים כאפוטרופוס, עליו לפרט בבקשה את פרטי המועמד ולצרף את הסכמתו למינוי.

בנוסף לבקשה, יש לצרף:

 1. תצהיר המאמת את המפורט בפרטי הבקשה, חתום על ידי עורך דין או מזכירות בית המשפט.
 2. תעודת רופא (משפחה/ נוירולוג/ פסיכיאטר) התומכת את טענותיו בבקשה.
 3. כתב הסכמה– עליו חותמים בני המשפחה מדרגה ראשונה אשר אינם מבקשים לשמש כאפוטרופוסים, ומסכימים למינויו של המבקש. החתימה צריכה להתבצע בפני עורך דין, פקיד סעד, או מזכירות בית המשפט. במידה ואחד מבני המשפחה אינו מסכים למינוי , יש לכתוב את פרטיו בטופס ולצרפו כמשיב לבקשה (בנוסף לב"כ היועמ"ש המשמש ככלל כמשיב בבקשה).

 

את הבקשה יש להגיש לבית המשפט בארבעה עותקים, כולל עותק נוסף לכל אחד מהמשיבים בבקשה (למעט ב"כ היועמ"ש) בתוספת אישור תשלום אגרה לבית המשפט.

מי שאין ביכולתו לשלם אגרה יכול להגיש בקשה לפטור מאגרה, חתומה על ידי עו"ד או מזכירות בית המשפט.

 

 

מינוי אפוטרופוס לגוף

חוק זכויות החולה קובע כי אדם המעוניין בקבלת טיפול, יקבל את מלא המיידע הרפואי אודות הטיפול וייתן הסכמתו מדעת, מתוך בחירה חופשית, או יתנגד לה.

ישנם מקרים רבים בהם אדם אשר צריך לקבל טיפול רפואי אינו יכול לתת הסכמתו מסיבות שונות ומגוונות, כגון דמנציה, אירוע מוחי ועוד. במקרים כאלו מתעורר הצורך במינוי אדם אחר שיכנס בנעליו ויקבל במקומו החלטות בנושאים הרפואיים, כלומר מינוי אפוטרופוס לגוף.

 

הערה: במצב חירום בו נדרש טיפול רפואי באופן מידי לצורך הצלת חייו של מטופל הנמצא בסכנת חיים או שללא טיפול מידי עלולה להיגרם לו נכות חמורה, ניתן לבצע את הטיפול ללא הסכמתו המטופל ומבלי לחכות לאישור מינוי אפוטרופוס, באישור שלושה רופאים.

 

מינוי אפוטרופוס לרכוש

 

מחובתו של האפוטרופוס לדאוג לכל צרכי האדם שמונה לו האפוטרופוס, לשמור על נכסיו ולנהל אותם במסירות והנאמנות. כחלק מחובותיו של האפוטרופוס על רכוש, עליו:

 1. להגיש בכל שנה לאפוטרופוס הכללי פרטה ודוח שנתי הכוללים את כל הפרטים אודות כספיו של האדם שמונה עבורו האפוטרופוס, כולל כל התשלומים ששולמו עבור ענייניו וניהול רכושו לרבות אסמכתאות.
 2. לפתוח חשבון בנק, השייך לאדם שמונה לו אפוטרופוס בלבד, ובו ינוהלו החשבונות בהתאם לכללים המקובלים בחוק
 3. כל כספיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס יופקדו לחשבונו האישי, כאמור בסעיף 2, וכל ההוצאות עבורו ישולמו מחשבון הבנק הרשום על שמו.
 4. על האפוטרופוס לשמור את כל הקבלות והאישורים הנוגעים לענייני ניהול כספי האדם שמונה לו האפוטרופוס, לצורך הגשת הדוחות.
 5. האפוטרופוס ישקיע את כספי האדם שעבורו מונה לאפוטרופוס בקרנות הבנקים/ ניירות ערך, אשר הוצאו על ידי המדינה, בתנאי שהחסוי לא זקוק להם לצרכיו השוטפים. (לוודא ניסוח בחוק)

 

 

 

חלופות לאפוטרופסות

מוסד האפוטרופסות הינו אחד ההסדרים השכיחים בעולם להגבלת האוטונומיה של האדם והגבלת חירותו, שכן אדם המתמנה כאפוטרופוס על אחר, הוא מקבל ההחלטות הבלעדי על ענייני החסוי ואילו לאדם שעבורו מונה אפוטרופוס אין כל אפשרות לנקוט עמדה על הנעשה בענייניו . על מנת לצמצם ככל הניתן את הגבלת זכויותיו של האדם, בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תוקן תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון נועד להרחיב את האפשרויות העומדות בפני אדם לממש את רצונותיו ובחירותיו. יתרה מכך, על פי התיקון לחוק, אף לא ניתן למנות אפוטרופוס לאדם אם ישנן חלופות המגבילות פחות את עצמאותו.

 

החלופות המשמעותיות לאפוטרופסות, אשר תוקנו בחוק הינם: "ייפוי כוח מתמשך", "ייפוי כוח לטיפול רפואי", "תומך החלטות", "אפוטרופסות תפורה על פי מידה".

 

ייפוי כוח מתמשך

להבדיל מייפוי הכוח המוכר לנו, אשר ניתן ע"י אדם כאשר הוא צלול, רק בשל מוגבלות פיזית המונעת ממנו לבצע פעולות בכוחות עצמו, ופג בו ביום שאינו צלול עוד, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו דווקא כאשר מצבו של האדם מתדרדר.

מדובר במסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר המסוגל לקבל החלטות ולבצען, לקבוע כיצד ינוהלו ענייניו, ועל ידי מי ינוהלו, כאשר מצבו ישתנה לרעה ולא יוכל עוד לטפל בענייניו בכוחות עצמו.

ייפוי כוח מתמשך ניתן באשר לענייניו האישיים, לרבות רפואיים, ו/או הרכושיים של האדם. ביכולתו של האדם לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בעתיד בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדמיות". מיופה הכוח חייב לאשר בכתב בפני עו"ד את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח, לרבות ההנחיות המקדמיות הנכללות בו.

 

כמו כן, אדם המעוניין למנות מיופה כוח לטיפולים רפואיים בלבד, יכול למלא טופס "ייפוי כוח לטיפול רפואי".

 

ייפוי כוח לטיפול רפואי

אדם יכול למנות, בזמן צלילות הדעת, מיופה כוח אשר יוכל לקבל עבורו החלטות כאשר לא יוכל לתת הסכמתו מדעת לטיפולים רפואיים. ייפוי הכוח עוסק בעניינים רפואיים בלבד, בהתאם לחוק זכויות החולה, ומיועד למי שאינו מעוניין ביפוי כח מתמשך. עליו להיחתם בפני עורך דין/ רופא מורשה/ עובד סוציאלי/ פסיכולוג או אח מוסמך, לאחר שהאדם מייפה הכוח הבין את משמעות ייפוי הכוח וניתן הרושם שנתן הסכמה חופשית ומרצון.

ייפוי כוח לטיפול רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי יהיה תקף לשנה אחת בלבד, אולם אם נכנס לתוקפו במהלך אותה שנה, הוא ימשיך לעמוד בתוקפו.

שימו לב: ייפוי כוח לטיפול רפואי לא כולל הוראות וטיפולים הקשורים לסוף החיים, לפי חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005

 

תומך החלטות/ קבלת החלטות נתמכת

רבים המקרים בהם אדם כשיר לקבל החלטות, אולם כתוצאה מירידה קוגניטיבית או אחרת, הוא צריך סיוע בקבלת ההחלטות וביצוע פעולות משפטיות. במצבים אלו האדם התומך אינו מקבל החלטות בשמו של הנתמך, אלא מסייע לו בהבנת המידע לו הוא נזקק לשם קבלת ההחלטות, סיוע במימוש ההחלטות ובמיצוי הזכויות, כמו גם בהסברת החלופות האפשריות העומדות בפני הנתמך.

 

במקרים בהם יש צורך במינוי תומך בקבלת החלטות, הרי שלרב נעשה פניה לבית המשפט בבקשה מתאימה, ובית המשפט, לאחר שמובא בפניו המקרה, מכריז על מבקש המינוי כתומך בקבלת החלטות, ובהתאם לצו שיפוטי קובע מהם הנושאים/ ההיבטים עליהם חל המינוי, איזה מידע הוא רשאי לקבל בעניינו של מקבל ההחלטות וכן, במידת הצורך, אילו דיווחים עליו לדווח במסגרת הנושאים השונים בהם בעניינם הוא מונה.

תפקידו העיקריים של תומך בקבלת החלטות הינם:

 1. לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של האדם מקבל ההחלטות
 2. לסייע לאדם מקבל ההחלטות בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים
 3. לבצע, בשמו של מקבל ההחלטות, פעולות שיאפשרו לממש את החלטותיו ומיצוי זכויותיו, בהתאם לאמור בתקנות.

 

 

הנחיות מקדמיות לאפוטרופוס

כל אדם מעל גיל 18, רשאי להכין עצמו מראש למצב בו עלול בית המשפט לקבוע כי יש צורך למנות עבורו אפוטרופוס,  וזאת על ידי מילוי הנחיות מקדמיות. במסגרת ההנחיות המקדמיות ביכולתו של אדם לפרט מי האדם שברצונו למנות כאפוטרופוס עליו לצורך קבלת החלטות עתידיות ופעולות שיבצעו בשמו, כיצד הוא מבקש שיטפלו בו, איזה מידע הוא מבקש להעביר ואילו גורמים, היכן רוצה להתגורר ועוד הוראות ספציפיות אחרות לגבי מקום מגוריו, אורח חיו ולמעשה כל הוראה סבירה שמטרתה ליתן לאותו אדם את הביטחון כי גם במצב בו לא יוכל לשלוט בגורלו, יהיו האנשים המטפלים בו מודעים ומונחים כיצד היה רוצה להיות מטופל.

על מנת שההנחיות המקדמיות יהיו בעלות תוקף, יש להפקיד עותק מקורי שלהן אצל האפוטרופוס הכללי, לאחר שנחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לשם כך.

ככלל, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין במסגרת ההנחיות המקדימות, אולם, אם סבור בית המשפט כי מילוי אחר ההנחיות עלול לפגוע בנותן ההנחיות, הוא רשאי שלא לפעול על פיהן.

 

 

 

 

 

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הינו מסמך משפטי, אותו ממלא אפוטרופוס על אדם בפני עורך דין, ובו הוא מציין מי הוא רוצה שיהיה מחליפו בעתיד, ביום בו לא יוכל לשמש יותר כאפוטרופוס.

עורך המסמך יכול לבחור לציין במסמך אחד מבין שניים:

 1. זהות האפוטרופוס שברצונו למנות כמחליפו וכן יכול לציין אם מדובר באפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים.
 2. לתת הנחיות מסוימות לאפוטרופוס הבא אחריו

את המסמך יכול לערוך אפוטרופוס שהוא קרוב משפחה של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס או מי שדואג בפועל לענייניו של אדם, על אף שלא מונה כאפוטרופוס על פי צו בית המשפט.

 

 

 

נושאים נוספים:

ביטוח לאומי- קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

תנאי העסקת עובד זר

גמלת סיעוד

זכויות ניצולי שואה

ירושה על פי חוק

כתיבת צוואות

הטבות לאזרחים ותיקים

סכסוכי שכנים

דיור

טיפים לחוזי שכירות (סעיפים חשובים שכדאי לקשישים להכניס בחוזי שכירות שלהם מול הדייר הנכנס)

 

 

 

ביטוח לאומי:

 

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

 

לעת זקנה, כל אדם מתחיל לחשוב על מקורות הכנסה להבטחת קיומו ורווחתו האישית.

קצבת אזרח ותיק נועדה להבטיח לכל תושב ישראל הנולד בישראל/ עלה לישראל לראשונה לפני גיל 60-62, הכנסה חודשית קבועה, ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:

 • מבוטח בביטוח אזרח ותיק-

אדם יהיה מבוטח בביטוח אזרח ותיק אם הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה. אדם שעלה לארץ, יהיה מבוטח אם עלה לראשונה בין גיל 60-62, בהתאם לתאריך הלידה שלו. לבדיקת עמידה בקריטיון זה לחץ כאן https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/mevutach/Pages/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%AA.aspx

לגברים שעלו לארץ לראשונה לאחר הגיל המפורט בטבלה שבקישור, אינם מבוטחים בביטוח אזרח ותיק ואינם זכאים לקצבת אזרח ותיק. (בתנאים מיוחדים תשולם גמלת אזרח ותיק על חשבון משרד האוצר)

 

לאישה העומדת בקריטריונים ישנם שני מסלולי ביטוח, הנקבעים בהתאם למצבה המשפחתי והתעסוקתי. עם שינוי במצבה המשפחתי או התעסוקתי, משתנה גם סוג הביטוח שלה. לפיכך, יתכן ואישה תעבור בין שני מסלולי ביטוח מעת לעת במהלך חייה, בהתאם למצבה התעסוקתי או המשפחתי המשתנה.

 

 • הגיע לגיל המזכה בקצבה-

הגיל הראשון- גיל הפרישה:

גיל הפרישה לגברים הוא 67 שנים וגיל הפרישה לנשים בין 60-62, בהתאם לתאריך הלידה כמפורט להלן:

 

אדם המגיע לגיל פרישה, זכאי לקצבת אזרח ותיק בתנאי שעומד במבחן הכנסות (המבחן לא כולל הכנסות מפנסיה).

 • השלים את תקופת האכשרה (תקופת הביטוח)
 • עומד במבחן הכנסות (מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבה)
 • שולמו בעדו דמי ביטוח כחוק

 

 

 

 

ניצולי שואה:

תגמולים חודשיים לניצולי שואה:

 

לתגמול חודשי זכאי:

 1. ניצול שואה, אזרח ותושב ישראל שעלה לארץ לפני 1.10.53, ואינו מקבל קצבה מחוץ לארץ בשל נרדפותו, זכאי לתגמולים ולהטבות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים.
 2. ניצול שואה, אזרח ותושב ישראל, שעלה לארץ אחרי 1.10.53 שאינו מקבל קצבה מחוץ לארץ בשל נרדפותו, זכאי לתגמולים ולהטבות לפי חוק הטבות לניצולי שואה, במידה ונמנים על אחד מאלה:
 1. יוצאי מחנות וגטאות, לרבות גטאות פתוחים שהוכרו בקרן סעיף 2.
 2. מי שהוכר על ידי קרן סעיף 2 של ועידת התביעות
 3. עובדי כפייה / ילדים שהתלוו לעובדי כפייה.הזכאות כוללת:
 1. תגמול חודשי רגיל, אשר סכומו משתנה בהתאם לדרגת אחוז הנכות הנקבע לכל ניצול שואה ונע בין 2,325 ₪ עבור 25% נכות לבין 5,839 ₪ עבור 100% נכות, כאשר כל אחוז נכות שווה 58.39 ₪.
 2. תגמול מוגדל למעוטי הכנסה- אשר נקבע לפי מבחן הכנסות, ונקבע לפי דרגת אחוזי הנכות, בניכוי ההכנסות האחרות. התגמול נע בין 5741 ₪ עבור 25% נכות ועד 10,681 עבור 100% נכות.

 

הטבות נלוות:

 1. פטור אוטומטי משתלום על תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.
 2. מימון לטיפול רפואי במחלות שהוכרו כקשורות לרדיפת השואה וכן מימון לאביזרים לטיפול וסיוע כאמור, כגון: מכשירי שמיעה, משקפיים, מכשירי לחץ דם וכו'.
 3. ניצולי שואה המוכרים במחלת הדמנציה, ונמנים על מעגל הרדיפות הראשון, כגון יוצאי מחנות וגטאות זכאים להטבות הבאות:
 • סיוע חדשי למימון אחזקת עובד זר בסך 1,000 ₪
 • סיוע חודשי לעזרה סיעודית ע"י עובד ישראלי בסך 740 ₪ לניצול שמקבל גמלת סיעוד מהמל"ל.
 • סיוע חודשי להשתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי בסך 1400 ₪, בכפוף למבחן הכנסות והחלטת ועדת מאושפזים.
 • השתתפות במימון מוצרי ספיגה בסך 180 ₪.
 1. הבראה כספית
 1. הבראה
  1. הבראה כספית
   הנך זכאי למענק כספי בסך 2,090 ₪. בנוסף, משולמים גם דמי נסיעות להבראה בסך 112 ₪.
   מי שמוכר ב-50% נכות בגין תגובה נפשית לרדיפות זכאי למענק כספי מוגדל (בסך 2,985 ₪).
   ההטבה משולמת באופן אוטומטי בתחילת כל שנה.
  2. הבראה עם טיפולים
   ניצולי שואה שסובלים ממחלות מסוימות (למשל: קטיעות, שיתוקים, פסוריאזיס, שיגרון, מחלות דלקתיות או ניווניות בעמוד שדרה, ועוד) זכאים במקום הבראה כספית, להבראה של 14 יום הכוללת טיפולים, ולדמי נסיעות להבראה בסך 171 ₪.
   ניצול שואה שנמצא זכאי להבראה עם טיפולים מקבל בכל שנה הפנייה להבראה. ניתן להמיר את ההפניה במענק כספי בסך 2,090 ש"ח.
  3. מלווה להבראה
   ניצולי שואה זכאים להחזר כספי עבור מלווה לימי הבראה. גובה ההחזר בהתאם לימי הזכאות ולתשלום בפועל.
   הזכאות הנה עבור המועדים שבהם יצא הניצול להבראה.
   יש להגיש בקשה למימון עבור מלווה, ולצרף אליה קבלה מקורית הכוללת את תאריכי השהייה ופרטי השוהים.
   לפרטים נא פנה למרכז המידע בטל' 5105 * או 03-5682651
 2. טיפול נפשי
  הנך זכאי לקבל טיפול נפשי ככל שאתה רוצה וזקוק לכך. הטיפול ניתן באמצעות גופים מקצועיים הפועלים מטעם הרשות, וכולל מגוון סוגי טיפול שונים, כולל טיפול קבוצתי, טיפול פרטני, טיפול באמצעות אומנות, ועוד.
  לצורך טיפול נא פנה למרכז המידע בטל' 5105 * או 03-5682651
 3. תגמול שארים
  בן זוגו של ניצול שואה שהלך לעולמו זכאי לקצבה למשך כל חייו, כל עוד לא נישא בשנית.
  סכום הקצבה, למשך 36 חודשים ראשונים ממועד הפטירה, יהיה בסכום התגמול ששולם לניצול בחייו, ולאחר מכן – בסך 2,000 ₪ לחודש.
  ככל שהניצול היה זכאי לתגמול מוגדל למעוטי הכנסה, זכאי בן הזוג לתגמול מוגדל לכל חייו בכפוף למבחן הכנסות ובניכוי כל הכנסותיו האחרות.
  עם הפטירה תפנה הרשות לבן הזוג ותסביר כיצד יש לממש את ההטבה. כמו כן ניתן להגיש את טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים
  בהעדר בן זוג ישולם תגמול לילדו של ניצול השואה למשך 12 חודשים ממועד הפטירה, ככל שלא עומד ברשות עצמו מחמת מום גופני או שכלי.
 4. הנחה בארנונה
  הרשות המקומית רשאית לקבוע הנחה בארנונה לניצולי שואה שלא תעלה על 66% לגבי 70 מטרים רבועים משטח הנכס. עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה –תהיה ההנחה לגבי 90 מטרים רבועים משטח הנכס.
  לצורך קבלת ההנחה עליך לפנות לרשות המקומית בה הנך מתגורר.
 5. סיוע בסיעוד
  1. ארוך טווח
   ככל שאתה מקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלת סיעוד בשיעור של 150% או 168% הנך זכאי למימון תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות.
   ההטבה ניתנת מהרשות באופן אוטומטי למי שהוכר בביטוח הלאומי.
  2. קצר מועד
   הרשות מעניקה מימון 50 שעות סיעוד לניצולי שואה שנזקקים לסיוע סיעודי לאחר אשפוז בבית חולים או לניצולי שואה שמתגוררים בקהילה שנקלעו למצב של חולי ומשבר.
   ההטבה ניתנת על ידי הרשות באמצעות הקרן לרווחה לנפגעי השואה טלפון: 03-6090866  דוא"ל: info@k-shoa.org
 6. מתנדב חברתי
  הנך זכאי לבקש מתנדב חברתי למפגש שבועי קבוע שיגיע לביתך.
  לצורך מתנדב חברתי נא פנה למרכז המידע בטל' 5105 * או 03-5682651
 7. הלוואות
  הנך רשאי לבקש מהרשות הלוואות למטרות שונות, למשל: לרכישת רכב רפואי, לטיפול רפואי, לרכישת קלנועית, להתאמות דירה, לנישואי בן או בת, ועוד. החוב ייפרש לתשלומים, כאשר ההחזר ינוכה מהתגמול החודשי, בריבית שנתית של 0.78%.
  לצורך בקשה להלוואה עליך למלא את בקשה להלוואה לניצולי שואה.
 8. מענק לציוד ביתי
  הנך זכאי למענק כספי שנתי בסך 350 ₪, המענק משולם בתחילת כל שנה באופן אוטומטי.
 9. מענק השכלה
  הנך זכאי להשתתפות חלקית בהוצאות שכר לימוד לילדיך עד גיל 30, הלומדים במוסדות על תיכוניים ואקדמיים.
  בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים הלומדים במוסדות על תיכוניים ואקדמאיים.
 10. הנחה במס רכישה למגורים
  ניצולי שואה בעלי דרגת נכות של 50% ויותר זכאים להנחה בתשלום מס רכישה לקניית דירה למגוריהם. גובה ההנחה משתנה בהתאם לערך הדירה, והיא מחושבת וניתנת על-ידי רשות המיסים.
  לקבלת אישור מתאים שמופנה למשרדי מיסוי מקרקעין נא פנה למרכז המידע בטל' 5105 * או 03-5682651.
 11. שירותים סוציאליים
  ברשות פועל שירות סוציאלי, המטפל בפניות המתקבלות ברשות הן על-ידי ניצולי שואה והן על-ידי בני משפחה או גורמים מקצועיים שונים בקהילה.  לקבלת השירות עליך לפנות אל השירות הסוציאלי בכתב או באמצעות מרכז המידע בטל' 5105 * או 03-5682651.

4. הטבות למעוטי הכנסה

הטבות נוספות על ההטבות הנלוות הניתנות לכלל הניצולים

 

 1. הנחה בחשמל
  ככל שהנך מקבל תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, הנך זכאי להנחה בתשלום עבור צריכת חשמל. גובה ההנחה הנה בשיעור של 50% על צריכת 400 קילוואט-שעה הראשונים בכל חודש. ההנחה ניתנת אוטומטית על ידי חברת החשמל.
 2. הנחה במים
  ככל שהנך מקבל תגמול לפי הכנסה  או תגמול מוגדל לפי הכנסה הנך זכאי להנחה בתשלום עבור צריכת מים. ההנחה היא על הכמות שמעבר ל- 3.5 מ"ק לנפש, וניתנת על 3.5 מ"ק נוספים לכל היותר. ההנחה ניתנת אוטומטית על ידי רשות המים.
 3. מענק
  ככל שהנך מקבל תגמול לפי הכנסה  או תגמול מוגדל לפי הכנסה הנך זכאי למענק שנתי בסך 2,000 ₪ שמשולם בתחילת כל שנה באופן אוטומטי.
 4. השתתפות בהוצאות הקמת מצבה
  בן זוג של ניצול שואה שקיבל בחייו תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, זכאי לקבל מענק השתתפות בהקמת מצבה בסך 1,598 ₪. המענק יינתן באופן אוטומטי.
  בהעדר בן זוג, רשאים קרובי המשפחה של הניצול, אשר נשאו בפועל בהוצאות הקמת המצבה, להגיש בקשה לרשות, בצירוף קבלה.
  ניתן לפנות למרכז המידע בטל' 5105 * או 03-5682651.
 5. מענק שנתי נוסף לנזקקים
  ככל שהנך מקבל הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או תגמול לפי הכנסה מהרשות (לדרגת נכות נמוכה מ-50%) הנך זכאי למענק שנתי בסך 11,000 ₪ . המענק משולם בתחילת כל שנה באופן אוטומטי.

 

5. הגדלת התגמולים החודשיים

באפשרותך להגדיל את התגמול החודשי בדרכים הבאות:

 1. תגמול מוגדל למעוטי הכנסה
  1. הזכאות
   באפשרותך לבקש תגמול מוגדל למעוטי הכנסה.
   במידה שתימצא זכאי לפי מבחן הכנסות תקבל תגמול חודשי מוגדל שסכומו נקבע לפי דרגת נכותך, בניכוי כל הכנסותיך האחרות.
   תקרת התגמול נעה בין סך של 5,741 ₪ ל-25% נכות ועד 10,681 ₪ ל-100% נכות.
   כן תהיה זכאי להטבות נלוות מיוחדות הניתנות רק למקבלי תגמול למעוטי הכנסה (הנחה במים ובחשמל, מענק שנתי, ועוד).
  2. בקשה לתגמול לפי הכנסה / מוגדל לפי הכנסה
 2. הכרה במחלות נוספות
  1. הזכאות
   באפשרותך לבקש הכרה במחלות נוספות, הקשורות בקשר סיבתי לרדיפות השואה, בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים, שיכללו בין היתר את מועד פריצת המחלה.
   לתשומת לבך – קיימות מחלות אשר מוכרות על ידי הרשות על פי מבחנים מקלים (למשל גיל הניצול, נרדפותו, מועד פרוץ המחלה): יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות לב, סרטן, אוסטאופורוזיס, דמנציה, מחלות עור, מחלות פרקים ועמוד שדרה, ועוד.
   להרחבה ראה: המלצות ועדת שני 
  2. בקשה להכרה במחלה נוספת
 3. הגדלת אחוזי נכות
  1. הזכאות
   באפשרותך לפנות לוועדה רפואית שתבחן מחדש האם חלה החמרה במצבך הרפואי הקשור במחלה המוכרת, וזאת אחת לחצי שנה, או קודם לכן אם אירעו נסיבות חדשות הנתמכות במסמכים רפואיים.
   ככל שהוועדה הרפואית תחליט על הגדלת אחוזי נכותך, יגדל גם גובה התגמול
  2. בקשה לזימון וועדה רפואית מחוזית או עליונה טפסים באתר של ביטח לאומי בקישור הבא:
  3. https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rights_subject1?chapterIndex=5