מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הינו מסמך משפטי, אותו ממלא אפוטרופוס על אדם בפני עורך דין, ובו הוא מציין מי הוא רוצה שיהיה מחליפו בעתיד, ביום בו לא יוכל לשמש יותר כאפוטרופוס. עורך המסמך יכול לבחור לציין במסמך אחד מבין שניים: זהות האפוטרופוס שברצונו למנות כמחליפו וכן יכול לציין אם מדובר באפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים. לתת[…]

הנחיות מקדמיות לאפוטרופוס

כל אדם מעל גיל 18, רשאי להכין עצמו מראש למצב בו  עלול בית המשפט לקבוע כי יש צורך למנות עבורו אפוטרופוס,  וזאת על ידי מילוי הנחיות מקדמיות. במסגרת ההנחיות המקדמיות ביכולתו של אדם לפרט מי האדם שברצונו למנות כאפוטרופוס עליו לצורך קבלת החלטות עתידיות ופעולות שיבצעו בשמו, כיצד הוא מבקש שיטפלו בו, איזה מידע הוא[…]

תומך החלטות / קבלת החלטות נתמכת

רבים המקרים בהם אדם כשיר לקבל החלטות, אולם כתוצאה מירידה קוגניטיבית או אחרת, הוא צריך סיוע בקבלת ההחלטות וביצוע פעולות משפטיות. במצבים אלו האדם התומך אינו מקבל החלטות בשמו של הנתמך, אלא מסייע לו בהבנת המידע לו הוא נזקק לשם קבלת ההחלטות, סיוע במימוש ההחלטות ובמיצוי הזכויות, כמו גם בהסברת החלופות האפשריות העומדות בפני הנתמך.[…]

ייפוי כוח לטיפול רפואי

אדם יכול למנות, בזמן צלילות הדעת, מיופה כוח אשר יוכל לקבל עבורו החלטות כאשר לא יוכל לתת הסכמתו מדעת לטיפולים רפואיים. ייפוי הכוח עוסק בעניינים רפואיים בלבד, בהתאם לחוק זכויות החולה, ומיועד למי שאינו מעוניין ביפוי כח מתמשך.  עליו להיחתם בפני עורך דין/ רופא מורשה/ עובד סוציאלי/ פסיכולוג או אח מוסמך, לאחר שהאדם מייפה הכוח[…]

יפוי כח מתמשך

להבדיל מייפוי הכוח המוכר לנו, אשר ניתן ע"י אדם כאשר הוא צלול, רק בשל מוגבלות פיזית המונעת ממנו לבצע פעולות בכוחות עצמו, ופג בו ביום שאינו צלול עוד, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו דווקא כאשר מצבו של האדם מתדרדר. מדובר במסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר המסוגל לקבל החלטות ולבצען, לקבוע כיצד ינוהלו ענייניו, ועל[…]

חלופות לאפוטרופוס

מוסד האפוטרופסות הינו אחד ההסדרים השכיחים בעולם להגבלת האוטונומיה של האדם והגבלת חירותו, שכן אדם המתמנה כאפוטרופוס על אחר, הוא מקבל ההחלטות הבלעדי על ענייני החסוי ואילו לאדם שעבורו מונה אפוטרופוס אין כל אפשרות לנקוט עמדה על הנעשה בענייניו . על מנת לצמצם ככל הניתן את הגבלת זכויותיו של האדם, בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם[…]

מינוי אפוטרופוס לרכוש

מינוי אפוטרופוס לרכוש   מחובתו של האפוטרופוס לדאוג לכל צרכי האדם שמונה לו האפוטרופוס, לשמור על נכסיו ולנהל אותם במסירות והנאמנות. כחלק מחובותיו של האפוטרופוס על רכוש, עליו: להגיש בכל שנה לאפוטרופוס הכללי פרטה ודוח שנתי הכוללים את כל הפרטים אודות כספיו של האדם שמונה עבורו האפוטרופוס, כולל כל התשלומים ששולמו עבור ענייניו וניהול רכושו[…]

בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/או רכוש

הבקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מתגורר החסוי. על המבקש לציין בבקשה את פרטי האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, את מצבו של החסוי והנימוקים לצורך במינוי האפוטרופוס. כמו כן יש לפרט את עמדת החסוי לבקשה למינוי או הסיבות המונעות מהחסוי להבין את משמעות המינוי ולהסכים[…]

מוסד האפוטרופסות

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אדם אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולדאוג לצרכיו, יישאר ללא הגנה. בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בכל אחד מהמקרים הבאים: מי שבית המשפט הכריז עליו כי הוא פסול דין  קטין (מתחת לגיל 18), ללא הורים /  שהוריו הוכרזו כפסולי דין[…]

צרכנות – סימון טובין והצגת מחירים

סימון טובין והצגת מחירים עוסק אשר מציע/ מציג/ מוכר טובין (סחורה) לצרכן, יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל ובמטבע ישראלי. המחיר הכולל יחול גם על טובין המוצגים לראווה בכל דרך שהיא באופן המניח את הדעת שהטובין או טובין הדומים להם, מוצעים לצרכן מכירה. המחיר המחייב של הטובין יהיה המחיר שהוצג עליהם, אף[…]